Otázky a odpovědi

Jak přistupujeme v Centru Vědomí k různým tématům:

 • Co je to autopatie: Autopatie je účinný energetický typ léčení těla i duše, vycházející z principů homeopatie. V autopatii si člověk připravuje léčivý preparát ze své vlastní sliny, z dechu nebo z prány (energie 7.čakry). K výrobě je potřeba autopatická lahvička, v níž se preparát ředí. Zájemce může praktikovat autopatii jako samouk, nebo navštívit poradce autopatie.
 • Co je to deprese: Depresi vnímáme jako stav, kdy má dotyčný člověk temné pocity smutku, beznaděje a nebo třeba i nechuti žít. Dle našich zkušeností je to signál, že člověk nemá zpracované nějaké vnitřní napětí a bloky, přestože si to ani neuvědomuje. Vždy, když nás vyhledá člověk s pocity smutku a beznaděje, najdeme v hloubce nějaký hlubší kořen těchto jeho stavů. Máme zkušenosti, že zpracováním těchto hlubších příčin lze depresivní stavy odstranit. Příběhy konkrétních klientů, u nichž jsme úspěšně řešili tyto nepříjemné stavy, najdete v knize Hlubinná přestrukturace.
 • Co je to empatie: Empatie v našem podání je schopnost vcítit se do druhého člověka a zdravě soucítit s jeho příběhem. Přichází k nám mnoho klientů, kteří v minulosti moc empatie nezažili, mají různé těžkosti a jsou sami k sobě hodně znecitlivělí. Velkým problémem u těchto lidí je tedy hlavně nedostatek empatie k sobě. Vždy zdůrazňujeme, že je dobré nesrovnávat své utrpení s někým jiným a nebagatelizovat svůj příběh, ať už řešíme těžkosti nápadné nebo zdánlivě nenápadné. Vcítění do sebe je základ nalezení lepšího vztahu sama k sobě, teprve pak by měla přijít na řadu empatie k druhým.
 • Co je to koučink: Koučink je metoda, která pomáhá lidem hledat řešení a plnit jejich krátkodobé i dlouhodobé cíle. Koučink pomáhá k naplnění cílů. V Centru Vědomí má osobní zkušenost s koučinkem Pavel Ploch, který jej úspěšně používá u svých klientů při podpoře v dosahování různých cílů.
 • Co je to kraniosakrální terapie (kranio sakrální terapie): Kraniosakrální terapie je širší pojem a může pod sebou skrývat jak kraniosakrální biodynamiku, tak metodu, která se jmenuje přímo kraniosakrální terapie. Tento název je tedy matoucí, protože lidé mnohdy hledají kraniosakrální biodynamiku, ale najdou člověka, který dělá kraniosakrální terapii, která je postavená na trochu odlišných principech. Doporučujeme si tedy ujasnit, jaký typ kraniosakrální práce opravdu hledáte. U nás v Centru Vědomí praktikujeme kraniosakrální biodynamiku, viz dále.
 • Co je to kraniosakrální biodynamika: Kraniosakrální biodynamika (zkráceně kranio) je metoda, která pracuje s naším tělem a jeho energiemi, pomáhá harmonizaci a zároveň odstraňuje naše fyzické napětí a bloky. Tuto metodu používáme specifickým způsobem především pro uvolnění starých tenzí, které si většinou neseme z minulosti a ani o tom nevíme. Velmi vhodné je kranio také pro lidi, kteří mají silné intelektuální obrany a přes povídací typ konzultace se do hloubky nedostanou. O kraniu v našem podání si přečtěte více  zde.
 • Co je to psychické týrání nebo psychické násilí: Psychické týrání nebo psychické násilí vnímáme bohužel jako poměrně rozšířený fenomén, kdy se jedná o nějakou formu psychického nátlaku, manipulace, vydírání nebo ponižování a devalvace ve vztazích. Mnoho klientů nám hovoří o tom, jak zažívají ve vztahu nebo v rodině nějakou takovouto formu nátlaku nebo ponižování, ale nedochází jim, že se jedná již o psychické týrání nebo násilí. V těchto případech považujeme za důležité přiznat si pravý stav věcí a začít pracovat na zvýšení nízkého sebevědomí, což je většinou důvod, proč dotyčný v takto nefunkčním vztahu setrvává.
 • Co je to psychický blok: Psychický blok je „uzel v psychice“, zábrana, která nám neumožňuje být sami sebou a realizovat svůj potenciál. Můžeme si jej představit jako pomyslnou „žábu na prameni“, která nedovoluje, aby přirozená energie člověka zdravě proudila. V Centru Vědomí pracujeme velmi často s klienty, kteří si v sobě nesou nějakou blokádu a pomáháme jim propracovat se blíže sami k sobě, pomocí různých metod.
 • Co je to psychosomatika: Psychosomatiku vnímáme jako nauku o psychických příčinách nemocí. V Centru Vědomí přistupujeme ke všem zdravotním příznakům tímto způsobem – vycházíme z toho, že každé onemocnění má hlubší psychické podhoubí. Nezaměřujeme se tedy s klienty na potlačení příznaků jejich nemocí, ale zkoumáme psychické příčiny a neharmonie, které se skrývají za zdravotním příznakem. V knize Hlubinná přestrukturace je možné si přečíst několik příběhů našich klientů, kteří si odstranili své nemoci díky psychosomatické práci na příčinách jejich onemocnění.
 • Co je to psychoterapie: Za psychoterapii v užším smyslu považujeme oficiální psychologické postupy léčení psychických diagnóz a psychických těžkostí. Je to ve volném překladu „léčení psychiky“. Způsob psychoterapie je vždy ovlivněný danou psychoterapeutickou metodou a především osobností psychoterapeuta. V ideálním případě přinese efekt v podobě „vyléčení“ daných psychických problémů. V Centru vědomí praktikujeme terapeutické konzultace Hlubinné přestrukturace, což je metoda, která se zaměřuje na zpracování problémů přes odkrytí hlubších kořenových příčin.
 • Co je to sebepoznání, co je to seberozvoj a co je to sebereflexe: Sebepoznání je způsob práce na vlastních tématech, zkoumání své psychiky, svých problémů. Je to hlubší poznávání sama sebe a snaha najít řešení uvnitř sebe. Seberozvoj je snaha rozvinout více svůj potenciál a využívat naplno své schopnosti. Sebereflexe je schopnost uvědomovat si svá světlá i stinná místa, schopnost přiznat si svůj podíl odpovědnosti na jakýchkoliv svých problémech. V Centru Vědomí nabízíme klientům různé formy sebepoznání, seberozvoje i sebereflexe, viz naše služky.
 • Co je to sexuální zneužívání: Za sexuální zneužívání považujeme uspokojování sexuální potřeby na dítěti dotykovou nebo bezdotykovou formu. Může to být vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu nebo třeba i sexuální energii, kterou zneužívač na dítě pouští. U klientů se nejčastěji setkáváme s formou zneužití nekontaktní, kdy byl klient v dětství vystaven sexuálním poznámkám, sexualizovaným pohledům, byl svědkem nevhodného sexuálního chování, atd.. Mezi další časté formy zneužití patří sexualizované dotyky na těle dítěte – mohou být kdekoliv na těle, nebo i na intimních místech, nucení, aby dítě sahalo na intimní místa druhého, atd.. Méně častou formou bývá samotný sexuální styk s dítětem. Ve všech těchto případech se jedná o velké trauma, které zásadně poškodí život dotyčného dítěte mnohdy až do dospělosti. Na tomto tématu rozhodně doporučujeme terapeuticky pracovat. 
 • Co je to syndrom vyhoření: Za syndrom vyhoření považujeme stav, kdy je člověk dlouhodobě přepracovaný, vyčerpaný a úplně emočně opotřebený. V ten moment většinou již necítí ze své práce žádnou radost a je dlouhodobě fyzicky unavený. V Centru Vědomí pracujeme se syndromem vyhoření v souvislosti se zkoumáním toho, zda dotyčný ve svém zaměstnání a ve svém životě opravdu žije své pravé energie, nebo zdali je vychýlený ze svého pravého potenciálu a dělá tedy na hluboké úrovni činnost, která mu ve skutečnosti nepřísluší. Velmi často se totiž setkáváme s fenoménem „vychýlenosti ze svých pravých energií“. V těchto případech tedy pracujeme především na objevení, jaký pravý potenciál si v sobě člověk nese a jak se k němu propracovat.         
 • Co je to poúrazové trauma: Téma poúrazového traumatu vnímáme jako velmi důležité a opomíjené. Úraz coby velký zásah do těla je spojený i s velkým fyzickým i psychickým šokem. Tento šok je potřeba z těla ideálně co nejdříve po úrazu uvolnit přes emoce nebo přes tělo. Většinou se člověk začne při vybíjení třást, klepat, vibrovat, nebo plakat. To je normální a je to žádoucí vybití zažitého stresu. Pokud k takovému vybití nedojde, zůstane stresový náboj uložený v těle a může následně v dalším životě dotyčného působit nepříjemné fyzické nebo psychické stavy, které si dotyčný s neuvolněným traumatem třeba ani nespojuje. Je možné trauma dodatečně uvolnit, povídacími nebo tělovými metodami, viz u nás naše služby.
 • Co je to tenze: Tenze je napětí, které si ve svém těle nese hodně lidí. Velká část našich klientů, kteří řeší své různé potíže, má v těle staré napětí, které vzniklo třeba před mnoha lety, ale nikdy nebylo uvolněno a nyní dělá v životě dotyčného pěknou paseku. Hodně klientů se zdravotními potížemi nebo různými nepříjemnými psychickými stavy má v těle starý neuvolněný přetlak. Obzvláště se s tím setkáváme třeba u klientů, kteří řeší tinnitus nebo ekzém, ale i jiné zdravotní příznaky. V těchto případech pracujeme s klienty na uvolnění staré tenze jak přes hlubinnou přestrukturaci, tak přes kraniosakrální biodynamiku.             
 • Co je truchlení: Truchlení je přirozený stav, když zažijeme něco těžkého, např. ztrátu blízké osoby, rozchod nebo jinou vážnou těžkost. Vždy doporučujeme projít celým truchlením, plakat, dovolit si se „zhroutit“, cítit emoce naplno. Pokud dojde k potlačení emocí díky silným kontrolním mechanismům dotyčného nebo díky tlumícím lékům, potlačené emoce v těle zůstanou a velmi často dělají v dalším životě dotyčného neplechu v podobě psychických nebo fyzických těžkostí. V Knize Hlubinná přestrukturace hovořím třeba o příběhu klienta, který jako dítě nevytruchlil smrt otce, a v dospělosti pak trpěl silnými depresemi.                    
 • Co je únavový syndrom: Únavový syndrom je zdravotní příznak, kdy je člověk z nejasných důvodů extrémně vyčerpaný, případně trpí jinými zdravotními příznaky, které mu dlouhodobě neumožňují normálně fungovat. V Knize Hlubinná přestrukturace popisuji příběh klienta, který měl tak silný únavový syndrom, že nemohl vůbec vylézt z postele. Hlubinnou prací jsme se propracovali k různým psychickým blokádám, které si v sobě klient nesl z minulosti a únavový syndrom začal postupně ustupovat. Máme zkušenost, že když zpracujeme psychickou kořenovou příčinu, zdravotní příznaky mizí.                     
 • Co jsou emoce: Emoce vnímáme jako tělesné a prožitkové vjemy (smutek, radost, vztek…), které jsou důležitou součástí lidského života. Bez emocí nejsme lidi. Projevují se často tělesnými prožitky. V Centru Vědomí považujeme za důležité je nepotlačovat, respektive naučit se s nimi pracovat konstruktivně. V metodě hlubinná přestrukurace máme vyzkoušeno, že uvolnění starých napětí a blokád je možné pouze přes emoce nebo přes tělo, proto podporujeme klienty emoce vítat a naslouchat jejich poselství, když se ukazují.                    
 • Co jsou negativní emoce: Za negativní emoce jsou většinou považovány vztek, smutek a pláč, ovšem dle nás zcela neprávem. Vztek i smutek jsou přirozené instinktivní emoce. Zdravý vztek je projev ochrany svého teritoria a zdravého vymezování se. Smutek a pláč jsou projevem přirozené reakce na těžkou situaci, ztrátu někoho nebo něčeho, nebo reakcí na prožitý šok. V současné dobře jsou však tyto emoce mnohdy negativně nálepkovány, potlačovány nebo naopak používány destruktivně a nadměrně. V Centru Vědomí vždy podporujeme klienty v tom, aby se těchto emocí nebáli, ale naučili se je používat konstruktivně či hledali jejich kořen v nějakém minulém potlačení. Viz třeba terapeutické konzultace nebo  práce s agresí.                       
 • Co na deprese a úzkost:
  • Co na deprese: S depresivními stavy pracujeme v Centru Vědomí přes hledání hlubší příčiny problému. Máme vyzkoušeno, že veškeré tyto temné pocity mají vždy nějaký kořen v minulosti dotyčného, který si on sám třeba ani neuvědomuje. Pracujeme tedy přes psychiku, a když se nám podaří odkrýt a uvolnit onu starou blokádu, nepříjemné stavy mizí. Konkrétní příběhy z praxe, kde se to podařilo, popisujeme v knize Hlubinná přestrukturace.
  • Co na úzkosti: S úzkostnými stavy pracujeme v Centru Vědomí také přes hledání hlubší příčiny problému. Máme vyzkoušeno, že veškeré tyto stavy mají vždy nějaký kořen v minulosti dotyčného, který si on sám třeba ani neuvědomuje. Bývají to stará traumata, šoky, staré strachy nebo pocity ohrožení většinou z dětství. Pracujeme tedy přes psychiku a uvolňování z těla starého napětí. Když se nám podaří odkrýt a uvolnit onu starou blokádu, nepříjemné stavy mizí. Konkrétní příběhy z praxe, kde se to podařilo, popisujeme v knize Hlubinná přestrukturace.               
 • Co na negativní emoce a myšlenky: Především je třeba analyzovat, zdali nejsou vaše emoce a myšlenky pouze neprávem negativně onálepkované, nebo jestli jsou opravdu nadměrné a nepřiměřené. Člověk je mnohdy zvyklý potlačovat a negativně hodnotit i normální projevy emocí a myšlenek. Pokud jsou však opravdu předimenzované, je třeba hledat hlubší příčinu, jakou má v sobě člověk blokádu a kde vznikla. Máme zkušenost, že emoce nebo záplava myšlenek nevnikla nikdy ze vzduchu, ale vždy tam bude někde „žába na prameni“, na které je možné pracovat a nepříjemné stavy odstranit.

Chcete od nás dostávat novinky? Registrujte se.